به ((دهقان وبلاگ)) خوش آمدید
گروه طراحي پيام بلاگ گروه طراحي پيام بلاگ گروه طراحي پيام بلاگ گروه طراحي پيام بلاگ گروه طراحي پيام بلاگ

بيش از يك صد چيستان و معماي متنوع شامل چيستان هاي: منظوم ، پرسشي، فكري و... به صورت ساده و مشكل براي شما عزيزان گردآوري كرده ايم ، كه جواب آن ها را  نيز در پايين هر صفحه ملاحظه مي نماييد.

از       قول    من و تو      قصه ها   مي گويد

 

1-آن چيست كه بي زبان  سخن    مي گويد

بي پرده   ز كار    اين    و    آن       مي گويد

 

   با آن كه در او  نيست    نه دندان و   نه لب

 

 

 

بي هدف         ره   مي برد      با  قلب خون

 

2- چيست آن  ،  كز   چشمه اي     آيد برون

مي شود    از سنگ    سختي     سر  نگون

 

   مدتي   بر دشت   خشكي    چون   برفت

 

 

 

بيرون   و   درون     شهر      جايي        دارد

 

3-  آن  چيست  كه    ارغوان  قبايي     دارد

مانند          دم موش          پايي        دارد.

 

     گرد است و مدور است  و  تاجش  بر سر

 

 

 

صد   پاره تنش   ،     ولي  ز يك   پايه  نگون

 

4- آن  چيست  كه  روز  مي نمايد   شبگون

همچون    دل     عاشقان    فرو  ريزد    خون

 

    چون  دست  به او  نهي    ز اندازه   فزون

 

 

 

اندر    وسطش       كشتي      قير     اندوده

 

5- جامي است   در   او آب خوش  و  آسوده

بر جاي      نشسته   و      جهان      پيموده

 

    كشتي باني     در  آن    به رنگ      دوده

 

 

 

خود     جامه   همي بافد  و  او   باشد عريان

 

6-آن چيست كه خودريسد و  خود بافد جامه

 

 

 

پوست    در      پوست       گرد         يكديگر

 

7- چيست      آن    گرد گنبد           بي در

رخش          از    آب    ديده            گردد  تر

 

    هر    كه       بگشايد   اين    معما      را

 

 

 

گاهي   حلال   و طيب ،  گاهي حرام  مطلق

 

8- آن   چيست  گرد   و  كوچك ، آويز و معلق

 

 

 

گرد          است     و     دراز     و   در   ندارد

 

9-آن       چيست      كه    پا   و    سر ندارد

جز             نام       دو     جانور          ندارد

 

   اندر                 شكمش         ستارگانند

 

 

 

اندام      ظريف      چون       صنوبر       دارد

 

10-آن     چيست    قباي  زرد   در     بر دارد

تلخ    است    ولي   طعمي   چو  شكر دارد

 

     زرد    است    و   معطر   آيد     به مشام

 

 

 

با  هزاران                سوار          مي گرديد

 

11- چيست      آن    پادشاه     هفت اقليم

آمد    و     فوج شاه                   در   پيچيد

 

      ناگهان             يك سوار        زرد نقاب

 

 

 

چار   پاست   ،       نه كه         گاو     است

 

12- سخت    است ,     نه كه           سنگ

بيابان  گرد     است ،     نه كه     مرد  است

 

      تخم  ريز     است ،      نه كه مرغ است

 

 

 

كليد           آهنين            قفلش     گشايد

 

13- كدام     است       گنبدي    كه در ندارد

ز   هر         بچه          دو صد    مادر    بزايد

 

    هزاران      بچه دارد      در شكم    بيش

 

 

 

كه       ندارد             به آشيانه            قرار

 

14- چيست       آن مرغ         آتشين منقار

و قنا      عذاب                                النار ؟

 

   شب   و   روز       اندر آب         مي گويد

 

 

 

سرخ     و    سبز     و      سپيد      پوشيده

 

15- چيست آن            لعبت       پسنديده

با           دو صد احترام              خوابيده   ؟

 

      در ميان             دو كاسه         چوبين

 

 

 

رخت سيه    و       سبز            كلاهي دارد

 

16- آن چيست    كه در برگ      پناهي دارد

من    در عجبم      كاين     چه  گناهي دارد؟

 

      پوستش بكنند و سينه اش    چاك كنند

 

 

 

گر    آب تني كني،         تنش        آب شود

 

17- آن چيست كه در سه و قت كمياب شود

گر    سرد شود   ،      زندگي     از سر گيرد؟

 

      گر    گرم شود      گريه كند    تا    ميرد

 

 

 

از خمي      هر          دو سر     به هم   دارد

 

18- اين       چه باشد    كه  پشت خم دارد

صد مني       را           به پشت      بر دارد ؟

 

      وزن او       نيست خود     به صد مثقال

 

 

 

پرنيان پيكر و    آهن دل   و   فولاد پر   است ؟

 

19-آن چه مرغيست تا اوج هوا رهسپراست

 

 

 

كاندرين صحرا     بديدم       يك عجايب جانور

 

20-يك معما از تو پرسم اي حكيم     پر هنر

پاي او مانند اره ،   شير سينه،      اسب سر

 

  مور چشم ومار دم كركس پرو عقرب شكم

 

 

 

نيم   پر شد    پر تهي ،        يعني چه چيز ؟

 

21- يك معما با تو دارم، اي حكيم     با تميز

 

 

 

مرغ آتشخوارم   و  آتش پر  و بال    من است

 

22-بلبل اين باغم واين باغ بستان من است

هر كه حل كرد اين معما پيرو استاد من است

 

     استخوانم نقره   و  اندر شكم دارم  طلا

 

 

 

كه آتش       در ميان آب             مي گشت

 

23- عجايب    صنعتي ديدم     در اين دشت

 

 

 

دو     اسم        زنده دارد    از        دو حيوان

 

24- عجايب   لعبتي زرد است و     بي جان

 

 

 

رعنا      پسران     شوخ     و      دلكش دارد

 

25- شيراز       پري رخان         مهوش دارد

بنگر     كه     دلم    از تو    چه خواهش دارد

 

      از هر سر     مصرعي     حروفي    بردار

 

 

 

نه در         دارد      نه        ديوار و    حصاري

 

26- عجايب              گنبد           والا تباري

درونش        هست     لشكر        بيشماري

 

      بنازم         قدرت                 پروردگاري

 

 

 

پريرويان                 به بستان تازه        ديدم

 

27- عجايب        صنعت           ناديده ديدم

به يك          محمل     دو صد   دردانه   ديدم!

 

      چو     دست بردم گل از باغش   بچينم

 

 

 

همه         چادر سفيد             سينه بلوري

 

28- از آن بالا     مياد     يك دسته     حوري

 

 

 

چون       به سن    سي رسد      بچه شود!

 

29- دختري        چارده ساله      بالغ شود

 

 

 

پرش               سيب         و            گلابي

 

30-دستمال                 آبي               آبي 

 

 

 

چشمه آبش  را ببين   شط فراتش را     ببين

 

31- گنبد سرخ چمني ،توش گل سرخ يمني

 

 

 

لب تا لب        آن ميان            زنجير   است

 

32- در خانه          ما   درخت انجير    است

آبش بخورم    كه گوئيا    چون     شير است!

 

      خنجر بكشم     ميانه    را       پاره كنم

 

 

 

اهل    حقه                      تمام   سر بسته

 

33- حقه اي             ديده ايم       در بسته

صاف    و         رنگين         به يكديگر بسته!

 

      همه       ياقوت رنگ      و     لعل صفت

 

 

 

داس ظفرم       چو كشت          دولت دروند

 

34-من خود كج و راستان زمن    راست روند 

از هر           طرفي      زمزمه زه      شنوند!

 

     پشت از پي خدمت چه كنم خم كه و مه

 

 

 

زنده نبود            تا نكني          زاتش بريان

 

35- چيزي چه بود      مرده به يك كنج نهاده

 

 

 

سرش     تا              نبري        نگويد خبر ؟

 

36-چه چيز است ، مرغي است بي بال و پر

 

 

 

صد پاره تنش   بود       ولي  به يك پاي نگون

 

37- آن چيست كه  روز    مي نمايد شبگون

همچون عاشق       زچشم او      ريزد خون؟

 

      چون   ناز كني تنش ز  اندازه       فزون

 

 

 

به شباهت        نظير               يكدگر است

 

38- آن چه باشد    كه زرد    مثل    زر است

معدنش      در ميان     دشت و در     است ؟

 

      قيمت آن       بسي گران             نبود

 

 

 

پاي   او      غرق      در دل           خاك است

 

39- آن چه باشد    كه   سر بر افلاك    است

گوشت     شيرين    و استخوان چاك است ؟

 

      رنگ او      سرخ و زرد     و     گاه سياه

 

 

 

اندر  صف          مردان خدا              جا دارد

 

40- آن چيست كه جا به كوه و     صحرا دارد

سيصد     سر    و    ده شكم   دو صد پا دارد

 

      از هيبت      او       جمله بلرزد     عالم

 

 

 

مشاطه          زلف                  دلبران است

 

41- آن چيست   كه پيك       عاشقان است

رقص         چمن از    نواي           آن است ؟

 

      خنديدن      گل           ز بوسه   اوست

 

 

 

روز    و     شب   گردد      و    قدم         نزند

 

42- چيست گردنده يي      كه        دم نزند

برف بارد           و       ليك            دم نزند ؟

 

      نعره     او       به سان           شير بود

 

 

 

اهل حقه   ،          تمام              سر بسته

 

43- حقه اي         ديده ايم         در   بسته

صاف     و       رنگين    به يكديگر       بسته!

 

       همه          ياقوت رنگ    و   لعل صفت

 

 

 

وز آتش       سرخش     تاج و افسر       دارد

 

44- اين چيست كه   تاج نقره     بر سر دارد

بر گردنش    از هر طرفي         زنجير است ؟

 

      نا كرده گناه    روي او   چون    قير است

 

 

 

جفتند         ولي              زهم        جدايند

 

45- يك جفت         كبوترند                ابلق

از            كالبدشان             برون      نيايند

 

       پرواز             كنند               گرد عالم

 

 

 

برسر هر شاخ او سه دختر   افسونگر   است

 

46- اژدري ديدم كه او چارشاخ اندر سراست

هر پسر را بيس و چار فرزند ديگر درخور است

 

  برسر هردختري بنشسته باشد سي پسر

 

 

 

اندر       كف مهوشان            موزون    گردد

 

47- آن چيست كز او حسن بت افزون   گردد

چون     آب بدو رسد            همه خون گردد

 

      سبز است     تنش تا   نرسد    آب بدو

 

 

 

كهربا پيكر و  آدم دم و        فولاد سر   است؟

 

48-آن چيست كه برسينه خصمش گذرست

 

 

 

بار دوم               كه زاد               جان آورد!

 

49- بار اول        كه زاد       بي جان      بود

 

 

 

در يك گلاب پاش   دو رنگ   گلاب   چيست ؟

 

50- دارم سوال خواجه بفرما جواب   چيست

آتش   بدو رسيدن و  بستن ، جواب چيست؟

 

      سرماي زمهرير كه يخ بست او    نبست

 

جواب چيستان ها و معماهاي شماره 1 تا 50

1- كتاب   2-اشك چشم    3- چغندر    4- شاه توت يا توت سياه   5- چشم  6- عنكبوت   7- پياز  8- انگور  9-خربزه  10-ليمو شيرين  11-ماه و ستارگان و خورشيد  12- لاكپشت   13-هندوانه   14- قليان   15- پسته  16- بادمجان  17- برف و يخ  18- نعل اسب 19- هوا پيما  20- ملخ  21- ماه  22- شمع  23- سماور  24- خر بزه  25-شراب  26- خشخاش  27- انار  28- كبوتر  29- ماه   30- آسمان و ستارگان 31- هندوانه 32- نارگيل  33- انار   34- كمان  35-شمع  36- نامه 37- شاتوت  38- هويچ يا زردك 39- نخل 40- شير به حروف ابجد 41- نسيم-باد  42-آسياب  43-  انار 44- سر قليان 45- زمين و ماه  46- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت   47- حنا 48-تبرزين  49-  تخم مرغ  50- تخم مرغ

ادامه درپايين صفحه

 

از همه جا خبر داره

 

51- نه دس داره  نه پا داره

مكان و منزلش زير زمينه!

 

52- اگر بر سر زند تاج مرصع

رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده

 

53- كاسه چيني،آبش دو رنگه

درون او پر از بچه!

 

54- نه در داره نه دريچه

چار تا داداش تو يه قوطي

 

55- قوطي  قوطي سمر قوطي

سفيد كنم لباس و رخت

 

56- يه ميخ دارم دو سنگ تخت

فوري ميره پاي تو

 

57- بالا يك و پايين دو

هي قر بزن هي قل بزن

 

58- لبم به لبت،دستم به گردنت

دو روغن تو يه شيشه

 

59- اشيشه و مشيشه

آقا خوابيده دراز و باريك!

 

60- دالون دراز تنگ و باريك

چل عروس تو يه قوطي

 

61- چل قوطي چل بند قوطي

همه چادر سفيد قوم كلونتر!

 

62- از اون بالا مياد يه گله دختر

گرده،نه گردكانه!

 

63- زرده،نه زعفرانه

اگه جات داري ، يكيشو وردار!

 

64- دسمال انار ، پيش زن سالار

كسي رو ندارم بشمره!

 

65- سيني دارم پر گشواره

صداش نعره ي شيره

 

66- خودش دسته ي بيله

 

 

 

 

67- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟

68- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟

69- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟

70- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟

71- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟

72- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟

73- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟

74- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟

75- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟

76- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟

77- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟

78- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟

79- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟

80- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟

81- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟

82- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟

83- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟

84- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟

85- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟

86- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟

87- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟

88- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟

89- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟

90- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟

91- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟

92- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟

93- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟

94- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟

95- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟

96- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟

97- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟

98-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟

99- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟

100- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟

101- اون چيه كه مال تويه ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟

102- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟

103- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟

104- منظور از خروس بيوه چيست؟

105- اكنون چهار تن از پيامبران زنده هستند ، آن چهار تن كدامند؟

106- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟

107- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟

108- اين عبارت را بخوانيد.( كشمشمشير كشمشير ).

109- اين مصراع را بخوانيد.( پيشلطيفطلعتشقيمتمنشكستهشد.).

110- از صفر تا صد چند تا  9 وجود دارد؟

111- فرق چيني و ژاپني در چيست؟

112-

 

جواب چيستان ها و معماهاي شماره 51 تا 111

51- باد 52- مار  53- تخم مرغ 54- انار  55- گردو  56- دست تاس( آسياب دستي ) 57- شلوار  58- قليان  59- تخم مرغ  60- شمشير به همراه غلاف 61- قوطي كبريت  62- كبوتر هاي سفيد 63- سكه ، اشرفي 64- آتش در منقل 65- آسمان و ستارگان 66-تفنگ 67- كفش  68- مرگ 69- تخمه 70- انسان در دوران زندگي 71- آفتابه 72- نقطه 73- چشم 74- سكوت 75- آبكش 76- سايه خود ما 77- سوزن  78- غصه  79- خواب 80- جاي پا 81- آينه 82- نامه درون پاكت 83- چين  84- كره  85- سيگار  86- خط  87- حرف  واو  88- نقطه 89- دوست و دشمن  90- خدا  91- شب و روز  92- ماه هاي فصل و اضلاع مثلث 93- چهار فصل 94- پنجه دست و پا  95- شش دانگ هر چيز  96- هفت طبقه آسمان و ايام هفته  97- هشت پا  98- اعداد يك رقمي  99-انگشتان دست و دهگان 100- تخم مرغ  101- اسم  102- شير  103- گرمابه  104- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود.105- حضرت خضر - حضرت الياس - حضرت ادريس- حضرت عيسي- 106- نوار كاست و ويدئو  107- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست.108- كشم شمشير ، كشم شير.  109- پيش لطيف طلعتش ، قيمت من شكسته شد. 110- بيست تا  111- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكندنوع مطلب :
برچسب ها :
پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۸۸